مقالات

موارد خارج از صلاحیت دیوان به موجب آراء دیوان عالی کشور

رای شماره ۱۵۶ مورخ ۴۸/۱/۲۰ مطالبه کارکنان دولت از باب اشتباه در محاسبه احتیاج به اقامه دعوا ندارد.رای شماره ۵۱۶ مورخ ۶۷/۱۰/۲۰ توافق دولت به رفع اختلاف به نحو خاصرای…
ادامه مطلب
فهرست