مقالات

اصل 100 قانون اساسی و مسئولیت نظارتی شوراهای شهر بر ارگان های دولت محلی

فصل هفتم قانون اساسی : شوراها اصل یکصدم: برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏،بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏…
ادامه مطلب
فهرست