مقالات

موارد عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری بر مبنای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شکایت از مصوبات شورای انقلاب به موجب رأي شماره ۱۳ مورخ ۶۲/۹/۲ و ۶۹ مورخ ۶۳/۵/۱.درخواست طرح و رسیدگی آراء غیرمتعارض در هیات عمومی دیوان به موجب رأی شماره ۶۸ مورخ ۶۳/۴/۱۸.اعتراض…
ادامه مطلب

نظریه شماره 7/92/2130 مورخ 1392/11/08

«1- پس از طرح موضوع تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، امکان انصراف از اعلام وقوع تخلف ساختمانی یا استرداد گزارش تخلف ساختمانی وجود ندارد. 2- آراء قطعی…
ادامه مطلب

نظریه شماره ۷/۹۲/۱۹۹۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴

«جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰ با حضور کلیه اعضاء معتبر میباشد ولیکن صدور رای اکثریت آراء دارای اعتبار خواهد بود.» سؤال: شهرداری پرونده تخلفات ملکی را به کمیسیون بدوی ماده صد…
ادامه مطلب

نظریه شماره ۷/۹۲/۱۲۹۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۲

«۱- مرجع تعیین مهلت در خصوص اجرای آراء صادره، کمیسیون ماده ۱۰۰ صادرکننده رآی میباشد که می بایست این مدت بیش از دو ماه نباشد ولیکن در موارد عدم تعیین…
ادامه مطلب

نظریه شماره ۷/۷۹۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۶

«در موارد احداث ساختمان با رعایت اصول فنی و یا بهداشتی و شهرسازی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها میتواند رآی به جریمه صادر نماید. همچنین رسیدگی به تخلف مازاد…
ادامه مطلب

نظریه شماره 7/1954 مورخ 1386/03/29

«1- آراء قطعی کمیسیون ماده 100 قابل اجرا بوده مگر دستور توقف از سوی دیوان عدالت اداری صادر گردد. ۲- آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به ملک میباشد و لیکن…
ادامه مطلب

نظریه شماره 7/4099 مورخ 1385/06/04

«۱- تبدیل پارکینگ به انباری و سالن اجتماعات و …. مشمول مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری میباشد. ۲- تبدیل پارکینگ و انباری به واحد مسکونی مشمول مقررات تبصره…
ادامه مطلب

نظریه شماره ۷/۱۴۹۲ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۰۶

«۱- فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری می بایست از طریق مزایده کتبی به عمل آید. ۲- تخلف قاضی عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در دادسرای انتظامی قضات و…
ادامه مطلب

نظریه شماره ۷/۱۸۲۵ مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۲۲

«شورای شهر صلاحیت تخفیف جرائم صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ را ندارد. آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تخریب بنا لازم الاجراء بوده و موجبی جهت تأخیر در اجرا نیست.…
ادامه مطلب

نظریه شماره 7/1771 مورخ 1381/04/19

«۱- شهرداری مجاز به تقسیط جریمه موضوع رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری میباشد. ۲- مرجع تقسیط همچنین میزان و نحوه آن در صلاحیت شهرداری محل است. ۳- تخلفات ساختمانی جنبه…
ادامه مطلب

نظریه شماره 7/7821 مورخ 1380/08/20

»الف) تشکیل کمیسیون ماده 100 با حضور دو نفر از اعضاء قانونی نیست. ب) کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، قانوناً مجاز به عدول از رای خود نیستند.»…
ادامه مطلب

نظریه شماره 7/4589 مورخ 1373/07/27

الف) تخلفات ساختمانی قبل از سال ۱۳۵۸ همانند تخلفات ساختمانی بعد از آن تابع تبصره های اصلاحی1، 2، 3 و 8 و الحاقی ۹، ۱۰ و ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون…
ادامه مطلب
فهرست