هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر “قانون مالیاتهای مستقیم”

بخش _ ۳٫۳

مستند قانونی تشکیل: ماده ۲۵۱ مکرر “قانون مالیاتهای مستقیم” ۱۳۶۶ که به موجب “قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم” (مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰) اصلاح شده است، مستند تشکیل هیأتی با صلاحیت خاص است.

جایگاه سازمانی: شورای عالی مالیاتی، زیرمجموعه سازمان امور مالیاتی است.

صلاحیت: رسیدگی به ادعای شاکی مبنی بر غير عادلانه بودن مالیاتهای قطعی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد، مشروط به این که ادعای غیر عادلانه بودن، مستند به مدارک و دلائل کافی باشد در هیات مقرر در ماده ۲۵۱ مکرر “قانون مالیاتهای مستقیم” انجام می شود.

ترکیب و نحوه انتخاب اعضاء: هیات مقرر در ماده ۲۵۱ مکرر “قانون مالیاتهای مستقیم” مرکب از سه نفر عضو است که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب می شوند. قانون در خصوص شرایط اعضاء ساکت است.

فرایند رسیدگی: در مورد مالیات های قطعی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلائل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود، وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع دهد. رای هیات به اکثریت آرای قطعی و لازم الاجراست.[۱]

[۱]  بند ۵۸ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۳۱/ ۴ /۱۳۹۴) مقرر کرده است: “ماده (۲۶۱) و تبصره ذیل آن و ماده (۲۶۲) حذف و متن زیر جایگزین ماده (۲۶۶) و تبصره های آن می شود: ماده ۲۶۶- هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی می باشند. حداقل یکی از اعضای هیات باید دارای بیش از ۱۰ سال سابقه در امور مالیاتی باشد. تبصره- در کلیه مواد این قانون عبارت “هیات رسیدگی به تخلفات اداری” جایگزین عبارت “هیات عالی انتظامی” می شود”. بنابراین هیات عالی انتظامی مالیاتی از فهرست مراجع اختصاصی غیر قضایی حذف و صلاحیت آن به هیات رسیدگی به تخلفات اداری محول شده است.

فهرست