نمونه لایحه حق مهد کودک

بسمه تعالی

با عرض سلام و احترام خدمت ریاست محترم شعبه ……  دیوان عدالت اداری

احتراما این­جانب …………. در راستای تکمیل عرایض ابرازی در دادخواست بدوی ارسالی، مطالب ذیل را به استحضار می­رساند:

  • اولین بهانة آموزش و پرورش در عدم پرداخت حق مهد کودک، عدم تامین اعتبار لازم می­باشد که مطابق رای وحدت رویة شمارة ۳۹۴ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۹ عدم اعتبار کافی، مسقط حقوق حقة مستخدم نمی­باشد.
  • به موجب بند ۱۰ مصوبة شمارة ۵۲۸۵ ت۳۲۷۹۴ مورخ ۳/۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران، کمک ماهانة مهد کودک به کارکنانی که ادارة متبوع آن­ها فاقد مهد کودک می­باشد پیش­بینی گردیده است.
  • مفاد بند «ب» دستورالعمل پرداخت کمک مالی و رفاهی کارمندان دولت منضم به بخشنامة شمارة ۱۴۹۵۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه و مدیریت و سرمایة انسانی ریاست جمهوری، کمک هزینة مهد کودک را ماهیانه ۳۰۰هزار ریال به ازای هر کودک(حداکثر تا ۳ فرزند) تعیین نموده است.
  • به موجب تصمیم شورای توسعهو مدیریت و سرمایة انسانی در جلسة مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۸، فرزند زیر ۵ سال، به فرزند زیر ۶ سال اصلاح گردیده است.
  • و همچنین بند ۱۱ مصوبة دولت به شمارة ۶۵۶۹۹ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۱ هیأت وزیران، هزینة مهد کودک را برای کارمندان به ازای هر فرزند مبلغی تعیین و بند ۱۳ تبصرة ۲ تصویب­نامه شمارة ۵۸۴۰۴ ت ۴۸۰۹۳ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۱ هیأت وزیران، هزینة مهد کودک را برای کودکان اناث به ازای هر فرزند ۵۰۰ هزار ریال مشخص نموده است.
  • علی­هذا با عنایت به مراتب فوق و تاکید قانونگذار در مادة ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر پرداخت حق مهد کودک و همچنین تاکید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق آرای وحدت رویة شمارة ۹۱۰و ۹۱۱ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ و اینکه کلیة عرایض سازمان آموزش و پرورش کذب و واهی و در جهت ایجاد تشویش ذهنی مبارک آن مقام قضایی تنظیم و ارائه گردیده است، لذا صدور رای به حق و شایسته مبنی بر حدود شکایت تحت استدعاست./.

«و من ا.. التوفیق»

 

تهیه کننده: سید رضا ذکایی

فهرست