نظریه شماره ۷/۷۸۲۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۰

»الف) تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ با حضور دو نفر از اعضاء قانونی نیست.

ب) کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، قانوناً مجاز به عدول از رای خود نیستند.»

سؤال:

۱- در خصوص کمیسیون ماده صد قانون شهرداری آیا کمیسیون مذکور با حضور دو نفر از اعضاء قابل تشکیل بوده و دو نفر می توانند رای صادر نمایند یا حضور تمام اعضا لازم است تا جلسه رسمیت قانونی داشته باشد؟

۲- در صورتی که کمیسیون بدوی مرتکب اشتباه شده و کمیسیون تجدیدنظر نیز همان رأی را تأیید نماید و هر دو کمیسیون پی به اشتباه خود ببرند و شخص متضرر نیز تذکر دهد، وظیفه چیست آیا کمیسیون تجدیدنظر می تواند اصلاحیه صادر نماید، لطفاً راهنمایی بفرمائید؟

نظريه اداره کل حقوقی قوه قضائيه

۱- رای صادره از کمیسیون دو نفری اعتبار ندارد و تشکیل کمیسیون با دو نفر از اعضاء قانونی نیست لذا شهرداری باید مجدداً موضوع را در کمیسیون صلاحیت دار مطرح نماید.

۲- کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری ها قانوناً مجاز به عدول از رای خود نیستند حتی اگر اشتباه کرده باشند در این خصوص دیوان عدالت اداری میتواند رأی صادره را فسخ نماید.

فهرست