الزام به برقراری مستمری ایثارگران بر اساس مبلغ آخرین فیش حقوقی

توضیح:

یکی دیگر از دعاوی مبتلا به در خصوص ایثارگران محترم دعوی برقراری مستمری بر مبنای آخرین فیش حقوقی است. صندوق های بازنشستگی، علی الخصوص صندوق تامین اجتماعی مستمری را وفق تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی بر مبنای میانگین آخرین دو سال پرداخت حق بیمه، برقرار می نمایند. این در حالیست که در خصوص افراد ایثارگر، وضع دیگرگون بوده و به موجب قانون می بایست مستمری ایشان بر مبنای آخرین حقوق دریافتی و نه بر مبنای میانگین ۲ سال آخر قبل از بازنشستگی، برقرار گردد. لذا این دعوی نیز قابل طرح در دیوان عدالت اداری بوده و قابل رسیدگی و اخذ رای به ورود شکایت است.

نمونه دادخواست برقراری مستمری جانبازان بر اساس آخرین فیش حقوقی

شاکی:

طرف شکایت: صندوق بازنشستگی مربوطه

موضوع شکایت: الزام به پرداخت حقوق بر اساس آخرین فیش حقوقی موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و اصلاح حکم بازنشستگی بر مبنای آن

شرح دادخواست:

احتراما تصدیع می دهد، اینجانب شاکی صدرالذکر جانباز ۴۵ درصد جنگ تحمیلی بوده که طبق حکم برقراری مستمری که به پیوست دادخواست تقدیم و ایفاد گردیده در تاریخ…………به افتخار بازنشستگی نائل گردیده ام.

نظر به اینکه علی الاصول روح حاکم بر قوانین مربوط به جانبازان ناظر به حمایت از جانبازان می باشد، و ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان موضوع تصویب نامه هیات وزیران تحت شماره ۲۲۶۸۶/ت/۳۳۷۵۰ه مورخ ۶/۳/۸۵، ملاک پرداخت حقوق برای تمامی جانبازان اعم از آن که قبل از سی سال خدمت بازنشسته شوند یا پس از سی سال خدمت، می بایستی آخرین حقوق مستخدم جانباز مد نظر قرار گیرد و از آنجا که قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱/۹/۶۷ قانون خاص بوده و مقنن در هیچ یک از قوانین و مقررات مصوب، نسخ و الغاء آن را به لحاظ مغایرت اعلام ننموده است و ماده ۴۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۹۱ نیز موید آن بوده و چنین اشعار داشته: “حقوق بازنشستگی شهدا، جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال، معادل آخرین حقوق و مزایای دریافتی تعیین و هر ساله متناسب با افزایش ضریب حقئق شاغلان اضافه و به شکل تبصره های زیر عمل می شود.” با التفات به قوانین فوق المضمون و مستندا به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ورود شکایت تحت استدعاست.

فهرست