اعتراض به اقدامات تامین اجتماعی مبنی بر کسر ۲% حق بیمه درمانی ایثارگران به شرح متن دادخواست

توضیح:

در برخی موارد فردی که بازنشسته بوده از تامین اجتماعی مستمری دریافت می نماید، صندوق تامین اجتماعی به استناد ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی دو درصد حق بیمه بابت هزینه های درمانی کسر می نماید. فرد مذکور چنانچه از ایثارگران عزیز باشد، این اقدام تامین اجتماعی برخلاف قانون بوده و می تواند با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری احقاق حق نماید. ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی چنین اشعار می دارد: “افرادی که به موجب قوانین سابق بیمه های اجتماعی یا به موجب این قانون بازنشسته و یا از کار افتاده شده یا می شوند و افراد بلافصل خانواده آنها همچنین افرادی که مستمری بازماندگان دریافت می دارند با پرداخت دودرصد از مستمری دریافتی از خدمات درمانی مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون توسط سازمان تامین از خدمات درمانی برخوردار خواهند شد…”

اقدام تامین اجتماعی به کسر دودرصد طبق ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی، از افراد ایثارگر بر خلاف بند (ب) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ج) ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه می باشد. لذا طرح دعوی در دیوان صائب بوده و به نتیجه خواهد رسید.

نمونه دادخواست:

شاکی:

طرف شکایت: اداره کل تامین اجتماعی استان…

موضوع شکایت: اعتراض به اقدامات تامین اجتماعی به کسر ۲ درصد حق بیمه بر خلاف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه- الزام به استرداد کسورات مذکور

شرح دادخواست:

احتراما اینجانب شاکی فوق الذکر خاطر حضرتعالی معروض می دارم که به دلالت تصویر کارت جانبازی، جانباز ۳۰ درصد بوده و در تاریخ ……. به افتخار بازنشستگی نائل گشته ام. تامین اجتماعی هر ماه مبلغی را تحت عنوان دو درصد ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی که در فیش حقوقی پیوست دادخواست نیز مشهود است، از مستمری اینجانب کسر می نماید. از آنجا که بند ج ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه چنین اشعار داشته: “صد درصد هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان به عهده دستگاه اجرایی و صددرصد هزینه های درمانی ایثارگران غیر شاغل و افراد تحت تکفل آنان به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است” و مقنن جانبازان را از پرداخت صددرصد هزینه های درمانی خود و افراد تحت تکفل معاف نموده است و همچنین دولت مکلف است اعتبار لازم را برای اجرای آن قانون هر ساله در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و در اختیار دستگاهها و صندوقهای بازنشستگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد، با التفات به لازم الاجرا بودن قانون و نظر به اینکه قانون برنامه پنجم به مدت یکسال تا سال ۹۶ نیز تمدید شده و کسر حق بیمه اینجانب در تغایر و تخالف آشکار با بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه و بند (ب) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و استفساریه مصوب ۱۳۹۲ آن است، بناء علیهذا مستندا به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم به ورود شکایت مورد امتنان است.

فهرست