اصلاح عنوان شغلی ( توضیح کلی )

اصلاح عنوان شغلی از جمله دعاوی است که کارگران زحمت کش در گیر آن می باشند توضیحا اینکه در برخی موارد کارفرما لیست بیمه کارگر را غیر واقع و کارگر ساده تکمیل وبه سازمان تامین اجتماعی ارسال نموده است و در این موارد کارگر جهت استفاده از مزایای مشاغل سخت وزیان آور و بازنشستگی پیش از موعد مجبور به طرح دعوا می گردد.

جهت اصلاح عنوان شغلی ابتدا می بایست در اداره کار تعاون ورفاه اجتماعی علیه کارفرمای مربوطه شکایت نمود و پس از اخذ رای اداره کار و در صورت عدم پذیرش رای آن مرجع توسط سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری علیه سازمان تامین اجتماعی طرح دعوا نمود.

فهرست