اجرای بند (ب) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و پرداخت ۱۰۰ درصد هزینه های درمانی

توضیح:

معمولا این دعوی به طرفیت بنیاد شهید مطرح می گردد. لازم به ذکر است به موجب بند (ب) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ تامین صد در صد هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرایی مربوطه است. نکته حائز اهمیت دیگر آنکه هزینه درمانی ایثارگران غیر شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است. گاهی اوقات شخصی که مستمری از تامین اجتماعی دریافت می نماید، صندوق مذکور، بابت هزینه های درمانی از مستمری وی مبالغی را کسر می نماید که خلاف قانون است. فرد می تواند با طرح دعوی علیه تامین اجنماعی استرداد کسورات مزبور را نیز درخواست نماید.

نمونه دادخواست:

شاکی:

طرف شکایت: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان … یا هر ارگان دیگر

موضوع شکایت: اجرای بند (ب) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و پرداخت صد در صد هزینه های درمانی و استرداد کسورات

شرح دادخواست:

احتراما به استحضار حضرتعالی می رساند اینجانب جانباز ………. درصد بوده که مدارک جانبازی ضمیمه پرونده می باشد. همان گونه که مستحضرید بند (ب) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ چنین اشعار داشته: “تامین صددردصد هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرایی مربوطه و هزینه های درمانی ایثارگران غیر شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.” از آنجا که اینجانب شاغل در ارگان طرف شکایت بوده و می بایست طبق نص صریح قانون فوق الذکر این هزینه ها تامین شود، لکن طرف شکایت از اجرای قانون استنکاف می ورزد. با التفات به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ورود شکایت در این خصوص تحت استدعاست.

فهرست