موارد عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری بر مبنای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 • شکایت از مصوبات شورای انقلاب به موجب رأي شماره ۱۳ مورخ ۶۲/۹/۲ و ۶۹ مورخ ۶۳/۵/۱.
 • درخواست طرح و رسیدگی آراء غیرمتعارض در هیات عمومی دیوان به موجب رأی شماره ۶۸ مورخ ۶۳/۴/۱۸.
 • اعتراض به شرایط و موارد مندرج در احکام استخدام اولیه به موجب رأی شماره ۱۲ مورخ ۶۲/۹/۲۸.
 • درخواست رسیدگی به وجود تناقض بين آراء شعب دیوان با آرای سایر مراجع قضایی در رای شماره ۹۲ مورخ ۶۳/۹/۱۲.
 • شکایت علیه سازمان نظام پزشکی با رای شماره ۷۶ مورخ ۶۵/۹/۱۰.
 • اقامه دعوی دولت علیه دولت با آرای شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مورخ ۶۸/۸/۳ و رای شماره ۷۹ مورخ ۷۴/۵/۱۴ و رای شماره ۱۴۶ مورخ ۷۳/۱۱/۲۹ و رای شماره ۱۲۰ مورخ ۷۴/۷/۱۵ و رای شماره ۱۴۵ مورخ ۷۴/۸/۲۷ و رای شماره ۱۹۷ مورخ ۷۹/۶/۲۰.
 • رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای قطعی صادره در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافي موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۷۶/۶/۲۲ با رأی ۹۲ مورخ ۷۱/۶/۳ و ۲۹ مورخ ۷۶/۴/۱۴.
 • رسیدگی به اعتراض نسبت به تصميمها و آرای مراجع قضایی رأی شماره ۱۳۱ مورخ ۷۱/۶/۲۸.
 • رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها به موجب آراء شماره ۵۹ مورخ ۷۱/۴/۳۰ و ۱۷۹ مورخ ۷۹/۶/۲۰ و ۱۳۲۹ مورخ ۸۶/۱۱/۱۴ و ۱۳۸ مورخ ۷۹/۴/۱۲ و ۱۷۹ مورخ ۷۹/۶/۲۰ و ۱۳۲۹ مورخ ۸۸/۱۱/۱۴ و ۳۳ مورخ ۷۵/۲/۲۹ و ۱۳۰ مورخ ۷۷/۶/۲۱.
 • شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان و جانبازان رأی شماره ۱۴۶ مورخ ۷۳/۱۱/۲۹.
 • شکایت علیه شرکت های فاقد اوصاف شرکت دولتی رای شماره ۱۵۰ مورخ ۷۳/۱۲/۶.
 • شکایت در خصوص عدم اجرای رای هیات مقرر در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور رای شماره ۹۶ مورخ ۷۴/۶/۱۸.
 • شکایت از شرکتهای وابسته به بانک ملی رأی شماره ۱۷۶ مورخ ۷۴/۱۰/۲.
 • شکایت از شرکتهای دولتی علیه کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها، رأی شماره ۱۴۵ مورخ ۷۴.
 • رسیدگی به حل اختلاف بین کارگر و کارفرما، رأی شماره ۳۶۵ مورخ ۷۸/۱۰/۲۶.
 • دعوى ابطال سند مالکیت به طرفیت واحد دولتی، رای شماره ۱۳۸ مورخ ۷۹/۴/۱۲.
 • رسیدگی به اختلاف مودی و شهرداری در مورد مطالبه عوارض، رأی شماره ۲۶۶ مورخ ۷۷/۱۲/۱۵.
 • رأى انفصال از خدمت صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی، رأی شماره ۶۷ مورخ ۷۴/۴/۲۴.
 • شکایت جمعیت هلال احمر عليه واحدهای دولتی و بالعکس رأی شماره ۳-۲ مورخ ۷/۲/۲۰ و ۵ مورخ ۶۳/۳/۵.
 • اعتراض کارمندان مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به آراء قطعی هیاتهای پاکسازی و بازسازی که در تاریخ ۶۵/۷/۲ شکایتی تسلیم دیوان نکرده اند، رای شماره ۲۰۵ مورخ ۷۲/۱۱/۳۰ و ۲ مورخ ۷۳/۱/۲۰ و ۹۲ مورخ ۷۳/۸/۱۴.
 • رسیدگی ماهوی به اختلاف در تشخیص و تطبیق درصد جانبازی با ضوابط و شرایط مربوط به موجب رای شماره ۲۵۶ مورخ ۸۱/۷/۲۱.
 • در صورت واگذاری سهام شرکت و غیردولتی شدن شرکت دولتی رأی شماره ۱۲۰ مورخ ۸۵/۷/۱۵.
 • شکایت از لوایح پیشنهادی دولت به قوه مقننه رأی شماره ۴۵۰ مورخ ۸۳/۹/۲۲.
 • مصوبه ای که مراحل قانونی تصویب نهایی و ابلاغ را طی ننموده باشد، رأی شماره ۴۵۶ و ۴۵۵ مورخ ۸۳/۹/۲۲.
 • شکایت از متن پیشنهادی به هیأت وزیران جهت تصویب رأی شماره ۵۱۴ مورخ ۸۶/۷/۸.
 • شکایت از اظهارنظر مشورتی که به منظور ارائه طریق ابراز میشود. رأی شماره ۳۲۱ مورخ ۸۶/۵/۷.
 • شکایت از اظهارنظرهای موردی به موجب رأی شماره ۱۹۲ مورخ ۸۴/۵/۹.
 • شکایت از مقررات دولتی که صرفا در مقام ابلاغ صادر شده باشد، رای شماره ۴۲۶ مورخ ۸۶/۶/۱۸ و رأی شماره ۴۰۵ مورخ ۸۶/۶/۱۱ و رای شماره ۳۸۹ مورخ ۸۴/۷/۲۴.
 • شکایت از مقررات دولتی که صرفا در مقام تبیین و توضیح حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن براساس مقررات مربوطه تنظیم و صادر میشوند به موجب رای شماره ۴۱۰ مورخ ۸۶/۶/۱۱ و شماره ۶۷۱ مورخ ۸۶/۸/۸ و رای شماره ۱۴۱۴ مورخ ۸۶/۱۱/۳۰.
 • مقرراتی که به تبع یک قرارداد میان دستگاه دولتی و اشخاص خصوصی از سوی دستگاه دولتی وضع شوند و متضمن شناسایی موارد تخلف و ضمانت اجراهای آنها در چارچوب قرارداد فيمابین باشد؛ رای شماره ۴۶۷ مورخ ۸۳/۹/۲۲.
 • اعتراض نسبت به مصوبات کمیسیونهای داخلی مجلس رای شماره ۲۲۸ مورخ ۸۵/۴/۱۸ و شماره ۶۶۴ مورخ ۸۶/۸/۶.
 • شکایت از مصوباتی که به تنفيذ مقام معظم رهبری میرسند رأی شماره ۱۸۷ مورخ ۸۶/۳/۲۷ و ۳۶۴ مورخ ۸۶/۵/۲۳ و ۳۵۳ مورخ ۸۶/۵/۲۱ و ۱۴۰ مورخ ۸۴/۳/۲۹ و ۲۴۶ مورخ ۸۳/۶/۲۹.
 • شکایت از مصوبات و نظامات کانون وکلا رای شماره ۷۲۵ الی ۷۲۸ مورخ ۸۵/۱۱/۱ و ۷۱۱ مورخ ۸۲/۱۲/۱۰ و ۳۵۴ مورخ ۸۵/۵/۲۹.
 • شکایت از مصوبات و نظامات کانون سردفتران و دفتر یاران رای شماره ۲۴۹ مورخ ۸۳/۶/۲۹.
 • شکایت از مصوبات و نظامات دانشگاه آزاد اسلامی، رأی شماره ۵۰۳ مورخ ۸۳/۱۰/۶.
 • شکایت از مصوبات و نظامات انجمنهای صنفی، رای شماره ۳۸۴ مورخ ۸۶/۵/۲۸.
 • شکایت از اموری که جنبه فنی و تخصصی داشته و ماهيتا قابل امعان نظر قضایی نباشد، رأی شماره ۳۵۹ مورخ ۸۵/۶/۵ و شماره ۴۸۳ مورخ ۸۷/۷/۲۸.
 • رسیدگی به شکایات کارگران در مورد اخراج و یا بازخرید آنان از کارگاه از صلاحیت دیوان خارج بوده و در صلاحیت مراجع پیش بینی شده در قانون کار است، رأی شماره ۸ مورخ ۶۸/۲/۲۵.
 • به موجب رأی شماره ۵۳۷ مورخ ۶۹/۳/۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور واژه “دادگاه صالح” ظهور در صلاحیت دادگاه دادگستری داشته و نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد. رأی شماره ۷۵۹ مورخ ۸۵/۱۱/۱۵ و رای شماره ۹۹۷ مورخ ۸۶/۹/۱۸.
 • شکایت از آرای دیوان محاسبات کشور، رای شماره ۱۷۰ مورخ ۸۶/۳/۲۰.
 • اعتراض اعضاء شرکتهای تجاری و تعاونی نسبت به تصمیمات متخذه در جلسات مجمع عمومی عادی یا فوق العاده، رأی شماره ۵۲۶ مورخ ۸۶/۷/۲۳.
 • شکایت از تصمیمات و آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب رای شماره ۳۲۲ مورخ ۹۰/۸/۲.
 • شکایت از رأی شورای نظارت مدارس غیر انتفاعی رای شماره ۹۹۷ مورخ ۸۶/۹/۱۸.
 • رسیدگی به اعتراضات نسبت به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در تعیین نوع زمین اعم از دایر و بایر موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری رای شماره ۴۷۳ مورخ ۸۹/۱۰/۲۷.
 • عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات از شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی رای شماره ۳۲ مورخ ۹۱/۱/۲۸.
 • رسیدگی به شکایت جانبازان از عدم اجرای قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴ قبل از رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۶ قانون مذکور رای شماره ۷۱۲ و ۷۱۳ مورخ ۹۱/۱۰/۱۱.
 • رسیدگی به شکایات مشمولین قانون کار قبل از طرح در مراجع حل اختلاف اداری رای شماره ۴۸۴ مورخ ۹۲/۷/۲۹.
 • رسیدگی به اعتراض نسبت به آرا کمیته انضباطی کارکنان بانکهای صادرات و ملت رای شماره ۱۵۱ و ۱۵۲ مورخ ۹۳/۲/۲۹ و ۱۰۵۰ مورخ ۹۳/۶/۳۱.
 • رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا رای شماره ۵۷۹ مورخ ۹۳/۳/۲۶.
 • رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تامین در خصوص اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع میشود رای شماره ۸۰۱، ۸۰۲ و ۸۰۳ مورخ ۹۳/۴/۲۳.
 • رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی قبل از طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی رای شماره ۹۶۱ مورخ ۹۳/۵/۲۷.
 • رسیدگی به شکایات در خصوص الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و احتساب آن در سابقه بیمه پردازی قبل از طرح در کمیته ساماندهی سوابق بیمه ای سازمان تامین اجتماعی رای شماره ۵۶۳ مورخ ۹۵/۸/۲۵.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست